Posts Tagged ‘Hungarian’

1987 – Humanoid robot – Alexander Mészáros (Hungarian)

Alexander-Mészáros-robot-4-x640

Humanoid robot – Source: here. (English via Google translate – some words not translated)

Alexander Mészáros – a retired college professor, expert

In past times, it lost in the attempt, when a man tried to prepare themselves for similar creature. Õsember've probably wanted to take part in the creation of a "mûember 'delight. The most ancient religions, priests, wizards also created mechanically propelled humanoid machines to impress the faithful.

You can not forget the Hungarian Kempelen kísérleteirõl, the most successful creation of the chess-playing automaton, which is considered the most successful contemporary solution counts. In 1769 he created a talking handset Kempelen a Viennese court's request. I wonder what would have been able to form Kempelen today, if he were alive?

The development of humanoid robots are the real big boost in computing was when the robot body movement into or out of the built-in PC, and modern electronic elements not only control, but could also be programmed. In the sixties, considerable research has been the development of more intelligent humanoid robots.

The author in 1987, thought to build their own purposes, humanoid personal robot, which is less visible and gépszerûnek must also imitate human movements need to know.

Alexander-Mészáros-robot-1-x640

Figure 1 shows the appearance of the robot shown in the drawing. 1 m. tall, all-metal robot built three-wheel moving. Rear wiper motors drive wheels are carried back and forth from one side and stopping the engine from side to side is capable of turning. The sole foot protruding partially seated in the batteries. The bellies of the relatively large size provides plenty of space for the electronics. The chest located beneath the display provides computer monitor's small, but switched to TV reception as well. The middle ground is a programmable four-channel control unit, which controls the movements of the head.

The robot's neck pleated stainless steel cylinder that enables movement in all directions to the head, also hides the numerous wires and actuator mechanics. The head is also made of stainless sheet steel. I tried to approach the design of the human head artistically, so I kept the third exports worth to keep. Accompanying the movement of the mouthpiece speech is achieved. The microphone on the outer ear in recording the conversations serve as a digital voice recorder.

The robotic arms can be moved. The electromechanical servo-system right hand. The left arm raising movement muscle wire carries. Clearly visible is the difference in terms of space and súlykihasználás. Five fingers of the hand has been established after a long period of experimentation, which also will move muscle wire. The robot's shoulder with a miniature camera is placed in front of them about that displays recorded images on the Display.

The robot's movements and many functions can be controlled with several different ways. The multi-channel remote control CL6 M Graupner 40 MHz can be up to about l00m control. A robot built-in light and hangérzékelõkkel and using computer programming and more sophisticated detection is possible. The 6-watt Audio Boost sound enough strength to return to the digital recorder or walkman kazettájáról sound information when the robot moves his mouth during speech.

Alexander-Mészáros-robot-3-x640

Figure 2. Alexander Mészáros with his Humanoid robot .

Finally, their studies and experience gained in building the robot and the world of research results still show the words of Sophocles:

Many of you, our wonderful,
But the man is not
Nothing more beautiful.


[Original Hungarian]

Emberszabású robot

Mészáros Sándor
nyugalmazott fõiskolai tanár, szakértõ

A régmúlt idõk homályába vész az a próbálkozás, midõn az ember magához hasonló lényt próbált készíteni. Már talán az õsember is vágyott részt venni a "mûember" megteremtésének örömében. A legõsibb vallások papjai, varázslói is alkottak mechanikusan mozgatott emberszabású gépeket a híveik elkápráztatására.

Nem lehet megfeledkezni a magyar Kempelen Farkas kísérleteirõl, legsikeresebb alkotásáról a sakkozó automatáról, amely még ma is a legsikeresebb korabeli megoldásnak számít. 1769-ben egy beszélõ masinát is alkotott Kempelen a Bécsi Udvar kívánságára. Vajon mit volna képes alkotni ma Kempelen, ha élne?

Az emberszabású robotok fejlõdéséhez az igazi nagy lendületet a számítástechnika hozta, amikor a robotszervek mozgatását a beépített vagy kívülre helyezett számítógéppel, s a korszerû elektronikai elemekkel nemcsak vezérelni, hanem programozni is lehetett. A hatvanas években már jelentõs kutatás folyt minél intelligensebb emberszabású robotok fejlesztésére.

A szerzõ 1987-ben gondolt arra, hogy megépíti saját célú, emberszabású személyi robotját, amelynek kevéssé kell gépszerûnek látszania és az emberi mozgásokat is utánoznia kell tudni.

Az 1. ábrán a robot külalak rajzát láthatjuk. Az 1 m. magas, teljesen fémépítésû robot három keréken mozog. Hátsó meghajtott kerekeit ablaktörlõ-motorok hajtják elõre-hátra, és az egyik oldali motor leállításával jobbra-balra is fordulóképes. A talpból kinyúló lábrészben foglalnak helyet az akkumulátorok. A hasrész a viszonylag nagy méretével bõséges teret biztosít az elektronika részére. A mellrészen elhelyezett display szolgál az alatta lévõ kis méretû computer monitorának, de átkapcsolható TV-vételre is. A has közepén egy 4 csatornás programozható vezérlõegység van, amely a fej mozgásait vezérli.

A robot nyaka rozsdamentes harmonika henger, amely a fej részére minden irányú mozgást lehetõvé tesz, egyben elrejti a számos vezetéket és fejmozgató mechanikát. A fej ugyancsak rozsdamentes acéllemezbõl készült. Kialakításánál igyekeztem az emberi fejet mûvészien megközelíteni, ezért a harmadik kivitelt tartottam érdemesnek megtartani. A szájrész beszédet kísérõ mozgását is sikerült megvalósítani. A fülekben lévõ mikrofonok a külsõ beszédek rögzítésére szolgálnak digitális hangrögzítõkön.

1. ábra

A robot karjai mozgathatók. A jobb kéz elektromechanikus szervórendszerû. A bal kar emelését, mozgatását izomhuzal végzi. Jól látható a különbség hely-és súlykihasználás szempontjából. A kézfejen öt ujjat sikerült hosszú kísérletezés után kialakítani, amelyeket ugyancsak izomhuzal fog mozgatni. A robot vállán egy miniatûr kamera van elhelyezve, amely az elõtte állókról felvett képet a displayen jeleníti meg.

A robot mozgását és számos funkcióját többféleképen lehet vezérelni. A Graupner M Cl6 sokcsatornás távirányítóval 40 MHz-en lehet akár l00m-rõl irányítani. A robotba beépített fény- és hangérzékelõkkel és a computerrel bonyolultabb programozás és érzékelés is lehetséges. A 6 W-os hangerõsítõ elegendõ hangerõvel adja vissza a digitális hangrögzítõ vagy a sétálómagnó kazettájáról a hanginformációt, amikor a robot szája is mozog a beszéd alatt.

2. ábra

Végezetül saját tanulmányom és a robotépítésben szerzett tapasztalatom, valamint a világ kutatóinak eredményei bizonyítják még mindig Szophoklész szavait:

Sok van, mi csodálatos,
De az embernél nincs
Semmi csodálatosabb.


See other early Humanoid Robots here.

Tags: , , , ,

1962 – Szegedi Robot Man – Dr. Muszka Dániel (Hungarian)

finta_kiberkor_kozep-x640

1962 – Szegedi Robot Man [reproduction] by Dr. Muszka Dániel.

a_kibernetika_hoskora_atomenergia-x640

Fotó: Bodajki Ákos

Article source: here. (Google translation from Hungarian.)

Human-sized robot arrived at the Paks Nuclear Energy Museum. The heroic age of cybernetics – or life was the latest piece of the temporary exhibition called PC before the tin man in Szeged at which the invention is called the Ladybug is an emblematic figure of the era of domestic cybernetics. The machine was originally a human-sized house in Szeged welcomed the pioneering forefront of visitors, passers photocell detects the proceedings. When there is a plate in his left hand was the answer to the questions that have been selected in a separate instrument table, for example, specific directions about where to find the principal's office. Today the board of twelve topics, the robot talks the visit planned in 1962 by Daniel Muszka, all of which are related to cybernetics. The special exhibits on his right hand holding a radio, which formerly Kossuth and Petofi Radio broadcasts could choose from. The robot moves a head Wartburg windscreen wiper motor with rotating antenna's eyes light up as well.

Embernagyságú robot érkezett a paksi atomerőmű Atomenergetikai Múzeumába. A kibernetika hőskora – avagy volt élet a PC előtt elnevezésű időszaki tárlat legújabb darabja a szegedi bádogember, amely a Katicabogár elnevezésű találmány mellett a hazai kibernetika korszakának egyik emblematikus figurája. Az embernagyságú gép eredetileg a szegedi úttörőház előterében köszöntötte a látogatókat, az előtte elhaladókat fotocellájával érzékeli. Bal kezében található tábláján egykor azokra a kérdésekre adta meg a választ, amelyeket egy külön műszerasztalon lehetett kiválasztani, például útbaigazítást adott arról, hol található az igazgatói iroda. Ma a táblán tizenkét témakörről beszél a Muszka Dániel által 1962-ben tervezett robot, ezek mindegyike a kibernetikával kapcsolatos. A különleges kiállítási darab jobb kezében egy rádiót tart, ebből hajdan a Kossuth és a Petőfi Rádió adásai közül lehetett választani. A robot fejét egy Wartburg ablaktörlő-motorja mozgatja, forgó antennája mellett szemei is világítanak.

szegedi-robot-62-muszka-x640


See also Daniel Muszka's cybernetic Ladybird Beetle here.

See other early Humanoid Robots here.

Tags: , , , , , , ,

1965 – Meccano Walking Horse and Chariot – Andreas Konkoly (Hungarian)

Source: Meccano Magazine, March 1965

…Since then, we have featured examples of his skill at fairly regular intervals in the M.M., one model which I personally remember very well being a Walking Horse and Chariot which was described in a 1965 issue. In fact, Mr. Konkoly himself said of this model recently, "Although I later built bigger, or more attractive, or perhaps better models, I nevertheless consider this model the chief work of my Meccano activities". It took him two years to perfect, but I [Ed] remember that the result was well worth the effort.

Source: Mecanno Magazine, June 1972


Image by Charlie Pack.

Model by S. Tokarski.

Model by Chris Shute.

Models by John Hanson, includes the walking Nurse with Pram on the left..


The Horse with mounted Spanish Night.


Tags: , , , , , , ,

Meccano Walking Rickshaws – Andreas Konkoly (Hungarian) and 2005 Phil Edwards (American)

Andreas Konkoly, a renowned Meccanoman, built many walking machines and robots in his lifetime.  This reproduction, by S. Tokarski shows the Magic Motor (clockwork spring) power drive. For weight distribution and size, the drive is mounted in the rickshaw, and a driveshaft extends forward to the walking mechanism in the "Coolie".  The walking motion is rather simplistic, not an imitation of a real leg walking.

I don't have a publication date for this model, although a version was publshed in the Runnymede Meccano Guild Newsletter 2006/61/27.  Andreas Konkoly passed away in June 2003.

Any further information most welcomed.


Philip Edward'sd Rickshaw Man. 

Detail image.

Realistic motion of the walking legs.

Phil Edwards constructed Rickshaw Man using Meccano and Exacto components. This model was conceived after seeing a video on the Internet of Bob Schneeveis' life size mechanical walking man pulling a chariot.

Phil used a linkage CAD program called Roberts Animator to design the linkage for a leg.

The model is driven by a pair of MW Models 12V geared motors, one for operating the legs and the other for controlling the rotation of the lower torso, and hence the direction of which the model walks. The model is powered from 10 'A' sized NiCAD rechargeable batteries in and beneath the Rickshaw's seat. The radio control system seen in these photos has been replaced with a microprocessor based  'Bluetooth' microwave link to get around radio interference problems.

Click here for Phil's original article including video clips and further images of his superb Rickshaw Man.


1923 – Mávag-Fiat “Mocher Wagen” – (Hungarian)

Scale model of Mávag-Fiat "Mocher Wagen", 1923 with feet propulsion replacing conventional rear wheels. Picture from the review 'Wheels and Tracks' N° 61 about 1998.

[ Source: Unusual Off-Road Vehicle Locomotion ]

MÁVAG, or Magyar Allami Vas-, Acel-, es Gepgyarak (Hungarian State Iron, Steel and Machine Works), was based in Budapest and began building steam locomotives as early as 1873. In the 1920s MAVAG also began to assemble tractors, starting with the prairie-style "Astra" model. The company later built the Model PT “Austro Fiat”, which featured a four-cylinder Fiat petrol engine, with chassis, wheels and other parts sourced from Austro Fiat, the Austrian subsidiary of the Fiat company. Around 1930 the BN-40 and B-30 were introduced, which bore a strong resemblance to the IHC 15-30 and 10-20 of the same period. After World War II MAVAG was nationalized, and in 1959 it merged with the Ganz company to become Ganz-MAVAG.

[Source: Steel Wheels ]


Tags: , , , , , ,