1929 – Dr Motor – Tarján Ferenc – (Hungarian)

 

Built by Hungarian inventor Tarján Ferenc (Budapest, 1895.11.04.- Budapest, 1956.11.28.) (English = Frank or Francis Tarjan).  The robot was shown at the Corvin department store in January 1929 in Budapest . Operated in a fully acoustically isolated, remote controlled chamber. This room is a miniature studio, which not only speech, but controlled some movement – see remote chamber in picture below.

Hungarian text with partial google translation (from here):

Dr. Motor, a magyar gépember  Beszélgetés a feltalálóval, aki megteremtette dr. Motort, a magyar gépembert. Faragott, meggyszin? iróasztala el?tt ül a lefüggönyözött dolgozószobában. El?ttem mindenféle titokzatos ákombákomok, tervrajzok, modellek, a háta mögött pedig h?séges famulusként a gépember áll, a modern Homunkulus, egy frakkos, ?kereskedelmi iskola tudós fizikatanára alkotott.

A tanár úr egyszer?, közvetlen ember. Nincs benne semmi professzoros, semmi a fontoskodó feltalálóból. Magától értet?d?en mesél olyan dolgokról, mint a távolba látás, a képátvitel és a halálsugarakról, amelyeknek elméleti kivitelét már megoldotta, olyan higgadtan diskurál, minta csak egy szimpla matematikai tételt magyarázna a harmadik bében. Els?sorban rövid történelmi visszapillantást vetett a gépember családfájára.

Az eddigi legismertebb gépemberkonstrukciók – magyarázza. – a mr. Televox és a mr. Robot. Ám a gyakorlatban ezek nem nagyon váltak be. Inkább csak a reklám és a obot, amelyet Richards és Raffel mérnökök konstruáltak. Ez a gépember aluminiumból készült, szerkezetét a talapzatba épített elektromotorok hajtják, amelyeknek segítségével mr.

Robot feláll, leül, a fejét és karját mozgatja. A mellében elrejtett hangszóró segítségével beszél és a hozzáintézett kérdésekre feleletet ad. Járni azonban nem tud. Ez különben probléma még, mert a motorokat csak a törzsben lehetnek elhelyezni, ha a lábba rejtenék, a gépember egyensulya felborulna. Ugy botorkálna, akár egy idült alkoholista.

-És mit tud doktor Motor, a budapesti gépember: A professzor mosolyogva mutatott be Gólem ifjú unokájának, dr. Motornak. El?ször is kellemes emberi ábrázata van, ismeri a mimikát, szemeivel értelmesen néz az el?tte állóra és hogy az illuzió teljesebb legyen, beszédközben életh?en mozgatja az ajkait. Tarján tanár úr ekkor bekapcsolta az áramot és megindította a talpazatban megbujó motort, amely alig hallható bugással hozta müködésbe a szerkezetet.

A gépember egyszerre életrekapott. Mintha nehéz álomból ébredt volna, felnyitotta szemeit és körülpillantott a szobában. Sajnos exkuzálta magát a feltaláló, nem áll rendelkezésemre olyan összeg, amelynek segítségével tökéletesebb bábut konstruálhatnék. Még mellénye sincs szegénynek…Csupa részvét és apai gyengeség rezgett a hangjában. Doktor Motor azonban nem szégyenkezett, kopott, hogy ne mondjam, pestiese eleganciája miatt.

Derült mosoly játszadozott a szája szélén, amelyben igazán nem látszott meg, hogy gumiból készült. Az ilyen megnyer? arcú fiatalemberekre szokták azt mondani a n?k, hogy „hercig gyerek”. Az ? groteszk, karcsú testébe lehelt életet a modern technika segítségével Tarján tanár úr. És hogy viselkedik a gépember a társaságban?

Kifogástalanul jelentette ki a feltaláló. Az egyik árúház el?csarnokában állították fel és egy akusztikailag teljesen elkülönített távoli helyiségb?l irányították. Egy kis Studióból, ahol a m?ember dirigense ült, a mikrófon el?tt, fején hallgatóval. A beszédjét, illetve a kérdésekre adott válaszait egy er?sít? berendezésen keresztül drótvezeték, viszi a gépember mellében elhelyezett hangszóróba. Doktor Motor hallasa kitün? és a kiváncsiskodók kérdéseire gyorsan és szellemi képességeihez mérten, illetve a kezel? szellemi képességeihez mérten ötletesen válaszolt.

Lehet?leg egy humoristát kell megbizni ezzel a feladattal, mert a cinikus pesti blikum meglehet?sen indiszkrét kérdésekkel zaklatta a frakkos Homunkulust. Például faggatni kezdték, hogy hol született, vannak-e testvérei, tudja-e, hogy ki volt Julius Cézár és látta-e már Budapestet éjjel: Az illuzió azonban teljes volt és sok csodálója akadt a magyar gépembernek.

S?t egy elragadtatott fruska így sajnálkozott: „Milyen kár, hogy nem valódi…” Már tudniillik, hogy a szive. Egy ilyen gépember bizonyára h?ségesebben tudna szeretni, mint a pesti ficsurok….

ENGLISH TRANSLATION starts here:

Dr. Motor, Hungarian robot
Talk to the inventor who created dr. Motor, the Hungarian robot. Carved cherry desk sitting in front of the curtained study. Me all kinds of mysterious ákombákomok, drawings, models, and behind the robot famulusként faithful to the modern Homunkulus a frakkos, keményplasztronos Golem, which Tarjan Francis, the UCCA Isabella els?kereskedelmi school scholar fizikatanára formed.

The teacher's simple, direct man. There's nothing professorial, nothing fuss feltalálóból. It goes without saying that tells about things like the distance vision, image transfer and halálsugarakról, whose exports have solved the theoretical, a calm discourse, only a simple mathematical model to explain the third line bebe. In particular, the robot gave a brief historical retrospect family tree.

So far most gépemberkonstrukciók – explains. – The mr. Televox and mr. Robot. But in practice they were not really into. Rather, the advertising and the stage area caused some sensation. The perfect English of the robot, which Richards and Raffel konstruáltak engineers. This robot made of aluminum and the base of the structure built to carry electric, which means mr.

Robot stands up, sits down, his head and arms move. The chest hidden speakers to  speak and answer questions hozzáintézett ad. However, you can not walk. This problem is anyway, because the motors can only be placed in the tribe, if you hide in the legs, upsetting the balance of the robot. Botorkálna Looks like a chronic alcoholic.

And what do you know Doctor Motor, robot, Budapest: The professor presented a smiling young grandson Golem, Dr. Motor. First, the human face is a pleasant, familiar with the facial expression, eyes looking ahead and sensibly that the illusion is complete, beszédközben faithfully move the lips. Tarjan's teacher then turned on the power and launched the talpazatban hidden engine, which is barely audible bugással put into the structure.

The robot at the same time életrekapott. Though it is difficult to have awakened from a dream, opened his eyes and glanced around the room. Unfortunately exkuzálta the inventor himself, there is an amount rendelkezésemre a perfect piece to be constructed. Even the poor … no vest full of compassion and hung his father's weakness in his voice. Motor Doctor is not ashamed, worn, not to say, because PestiEst elegance.

Clear smile on his lips, which really did not seem that rubber. Such a charming young men faced the women usually say that "cute kid". His grotesque, slender body breathed life into the modern technology Tarjan, sir. And the robot to behave in society?

Correctly reported by the inventor. The lobby of one of the store and set up a fully acoustically isolated room remote controlled. A small studio, where the Tin Man conductor sat before the microphone, the head of students. The speech and answers questions through a strength-training equipment drótvezeték, bringing the robot placed in his chest speaker. Engine is excellent and the doctor Hallasa curious questions quickly and as far as intellectual abilities and intellectual abilities as far as creatively responded to treatment.

Preferably in a stand-up comedian, should be entrusted with this task, because the audience is quite cynical Pest harassed the frakkos Homunkulust indiscreet questions. For example, questioned started to where he was born, there are brothers and sisters, do you know who it was Julius Caesar and had been to Budapest at night: The illusion was complete, however, and there were a lot of  admiration for the Hungarian robot.

Moreover, a rapturous filly so sorry "What a pity that it is not true …" I, namely, that of the heart. Such a robot could love h?ségesebben surely as the Pest dandy ….

 

Please contact me on my email (see About  page ) if you can assist in providing a cleaned up and complete translation.

Tags: , , , , ,

This entry was posted on Wednesday, November 11th, 2009 at 4:33 pm and is filed under The Robots. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

2 Responses to “1929 – Dr Motor – Tarján Ferenc – (Hungarian)”

  1. cyberne1 Says:

    Thanks ShodowPhrogg, I’ll publish the translations when they come through.

  2. Jay Cee SF blogja » Blog Archive » Robotika 1. – A robotika rövid története a kezdetektől napjainkig Says:

    […] több intelligens gép jelent meg. Elszaporodtak például a mozgó kirakat-babák, ezek közül dr. Motor – Tarján Ferenc szerkentyűje 1929 januárjában a budapesti Corvin áruházban mutatkozott be. A snájdig […]